Program konferencji

W dniach od 26 do 27 kwietnia 2017 roku odbędzie się piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Miejsce zdarzenia” organizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Konferencja będzie miała miejsce w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „EUROPOLTECH”.

Wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi i coraz częstsze występowanie katastrof wymaga od służb bezpieczeństwa państwa zweryfikowania i uaktualnienia wytycznych regulujących pracę techników i biegłych kryminalistyki na miejscu zdarzenia masowego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Zostaną również przedstawione i omówione podstawowe zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification). Procedury te funkcjonują w przestrzeni prawnej na całym świecie. Ujednolicenie wzorców postępowań jest szczególnie ważne w przypadku zdarzeń, gdzie ofiarami są obywatele różnych państw, a rzetelna i skuteczna identyfikacja ofiar wymaga współpracy i współdziałania służb o różnych kompetencjach. Wiedza oraz doświadczenie zagranicznych ekspertów z zakresu DVI, którzy wezmą udział w Konferencji, mogą zostać wykorzystane do stworzenia polskiej, wyspecjalizowanej grupy identyfikującej ofiary zdarzeń masowych, skupiającej przedstawicieli różnych służb i specjalności.


26 kwietnia 2017 r. (środa)

Identyfikacja ofiar katastrof

Podczas pierwszego dnia zostaną przedstawione i omówione funkcjonujące na poziomie międzynarodowym wytyczne dotyczące identyfikacji ofiar katastrof, które posłużą wymianie doświadczeń między przedstawicielami różnych służb z całego świata, m.in. zagranicznych grup DVI oraz Interpolu. Planowane sesje tematyczne obejmują identyfikację ofiar katastrof w standardzie DVI oraz wykorzystanie metod genetycznych nowej generacji. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zostanie również zorganizowany pokaz oględzin miejsca zdarzenia.

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10

Przywitanie gości przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Zdjęcie grupowe

SESJA I

Identyfikacja ofiar katastrof w standardzie DVI

11:10 - 12:00

prof. Henry C. Lee, Uniwersytet w New Haven – New Concepts in Crime Scene Investigation (nowoczesne podejście do czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia)

12:00 - 12:25

dr Serge Eko, Interpol – Mass Fatalities and DVI procedure: INTERPOL’s key role (Zdarzenia o charakterze masowym i procedury identyfikacji ofiar katastrof w standardzie DVI – kluczowa rola INTERPOLU)

12:25 – 12:55

Mr. Christian Decobecq, Head of DVI unit in Belgium – Management of the deceased victims of the Brussels terrorist attacks (Przedstawienie procesu zarządzania punktem przechowywania zwłok na przykładzie zamachów w Brukseli)

12:55 – 13:10

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst - Ofiary terroryzmu

13:10 – 14:10

Przerwa obiadowa

SESJA II

Pokazy oględzin miejsca zdarzenia

14:10 – 14:20

Pokazy oględzin, wstęp

14:20 – 15:35

Pokazy oględzin miejsca zdarzenia

15:35 – 15:50

Przerwa kawowa

15:50 – 16:20

Omówienie pokazów oględzin miejsca zdarzenia, rola grupy DVI (Czechy)

SESJA III

Genetyka nowej generacji

16:20 – 16:40

mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Innowacje w badaniach genetycznych wspierające wymiar sprawiedliwości

16:40 – 17:00

dr Jarosław Piątek, Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Identyfikacja ofiar zdarzeń masowych. Doświadczenia własne

17:00

Dyskusja i omówienie pierwszego dnia konferencji

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

Międzynarodowa i krajowa współpraca służb

Współpraca i współdziałanie służb o różnych kompetencjach na miejscu katastrofy ma fundamentalne znaczenie przy prowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia. Dzień drugi zostanie poświęcony wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie oraz możliwości ich implementacji w polskich warunkach. Zacieśnianie współpracy na arenie międzynarodowej jest kluczowym aspektem we wdrożeniu jednolitych metodyk działania i pracy grup oględzinowych.

10:00

Otwarcie drugiego dnia konferencji

SESJA IV

Prokurator jako lider zespołu oględzinowego – regulacje prawne w Polsce i na świecie

10:10 – 10:50

Marek Pasionek, Zastępca Prokuratora Generalnego – Rola prokuratora na miejscu przestępstwa o charakterze terrorystycznym

10:50 – 11:30

prof. Peter Valentin, Uniwersytet w New Haven – Identifying Human Remains after Hurricane Katrina

11:30 – 12:00

kom. dr Agnieszka Łyżwa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Rola specjalisty w przypadku zaistnienia katastrofy lotniczej lub kolejowej z art. 173 k.k.

12:00 – 13:00

Przerwa obiadowa

SESJA V

Omówienie czynności na miejscu zdarzenia (wybrane przykłady katastrof)

13:00 – 13:30

Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Współpraca Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z Prokuraturą i Policją na miejscu wypadku i w późniejszym okresie postępowania wyjaśniającego przyczyn zdarzeń kolejowych

13:30 – 14:00

prof. dr hab. Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Oględziny miejsca zdarzenia o charakterze terrorystycznym

14:00 – 14:30

Piotr Peksa, Centralne Biuro Śledcze Policji – Zamachy bombowe w środkach komunikacji masowej - studium przypadku

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

SESJA VI

Współdziałanie podmiotów o różnych kompetencjach na miejscu katastrofy

14:45 – 15:20

insp. Grzegorz Baczyński, Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – Współdziałanie służb na miejscu katastrofy kolejowej

15:20 – 15:45

Adam Szyszko, Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych – Postępowanie ratownicze w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych

15:45 – 16:05

insp. Adam Frankowski, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podinsp. Artur Dębski, Koordynator zespołu wsparcia teleinformatycznego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Zabezpieczenie śladów kryminalistycznych - system oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego

16:05 - 16:20

Zespół prawny Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Wykorzystanie efektów pracy zespołu oględzinowego w postępowaniu sądowym

16:20 - 17:00

Dyskusja i podsumowanie konferencji

* Program konferencji może ulec zmianie