W dniach od 26 do 27 kwietnia 2017 roku odbędzie się piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Miejsce zdarzenia” organizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Konferencja będzie miała miejsce w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „EUROPOLTECH”.

Wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi i coraz częstsze występowanie katastrof wymaga od służb bezpieczeństwa państwa zweryfikowania i uaktualnienia wytycznych regulujących pracę techników i biegłych kryminalistyki na miejscu zdarzenia masowego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Zostaną również przedstawione i omówione podstawowe zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification). Procedury te funkcjonują w przestrzeni prawnej na całym świecie. Ujednolicenie wzorców postępowań jest szczególnie ważne w przypadku zdarzeń, gdzie ofiarami są obywatele różnych państw, a rzetelna i skuteczna identyfikacja ofiar wymaga współpracy i współdziałania służb o różnych kompetencjach. Wiedza oraz doświadczenie zagranicznych ekspertów z zakresu DVI, którzy wezmą udział w Konferencji, mogą zostać wykorzystane do stworzenia polskiej, wyspecjalizowanej grupy identyfikującej ofiary zdarzeń masowych, skupiającej przedstawicieli różnych służb i specjalności.

Podczas pierwszego dnia zostaną przedstawione i omówione funkcjonujące na poziomie międzynarodowym wytyczne dotyczące identyfikacji ofiar katastrof, które posłużą wymianie doświadczeń między przedstawicielami różnych służb z całego świata, m.in. zagranicznych grup DVI oraz Interpolu. Planowane sesje tematyczne obejmują identyfikację ofiar katastrof w standardzie DVI oraz wykorzystanie metod genetycznych nowej generacji. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, zostanie również zorganizowany pokaz oględzin miejsca zdarzenia.

Drugiego dnia – 27 kwietnia- poruszona zostanie współpraca i współdziałanie służb o różnych kompetencjach na miejscu katastrof i zdarzeń o charakterze terrorystycznym ma fundamentalne znaczenie podczas prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Dzień drugi zostanie poświęcony wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie oraz możliwości ich implementacji w polskich warunkach. Zacieśnianie współpracy na arenie międzynarodowej jest kluczowym aspektem w kontekście wdrożenia jednolitych metod działania i prac grup oględzinowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zakres kompetencji takich organów, jak: Prokuratura Krajowa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Planowane wystąpienia będą również dotyczyły roli lidera zespołu oględzinowego, w Polsce (prokurator) i na świecie, koordynującego prace podmiotów o różnych kompetencjach oraz zakresu podejmowanych przez niego czynności na miejscu zamachów terrorystycznych i katastrof.