Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w 2011 roku zostało przekształcone w instytut badawczy. Jest wiodącą instytucją wśród laboratoriów wykonujących badania kryminalistyczne w takich obszarach jak: dokumenty, fonoskopia, zapisy wizualne, komputery, poligrafia, antroposkopia, broń i balistyka, mechanoskopia, wypadki drogowe, chemia, biologia, daktyloskopia i traseologia.

Biegli CLKP wykonują badania zlecane w ramach prowadzonych czynności procesowych w najpoważniejszych sprawach, jakie miały miejsce na terenie całej Polski. Współpracują z wieloma instytucjami związanymi z kryminalistyką w kraju i za granicą. Realizując ustawowe zadania, CLKP odpowiada za proces kształcenia biegłych i merytoryczny nadzór nad działalnością policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. CLKP jest pierwszym w kraju laboratorium kryminalistycznym Policji, które uzyskało w 2005 roku akredytację zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO/IEC 17025 dla szeregu metod badawczych. Certyfikat Akredytacji jest gwarancją tego, że uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są miarodajne, obiektywne i spełniają światowe standardy jakości.

W procesie opracowywania i wdrażania nowych metod badań CLKP współpracuje z najlepszymi teoretykami oraz praktykami z zakresu kryminalistyki. Kooperacja z wiodącymi ośrodkami naukowymi pozwala na realizację projektów naukowo-badawczych, które uzyskują wysokie oceny i są finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także przez Unię Europejską w ramach takich programów finansowania badań naukowych i innowacji jak Horyzont 2020 czy Erasmus+.

Współpraca CLKP na arenie międzynarodowej to przede wszystkim udział w pracach eksperckich grup roboczych Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI), której CLKP jest członkiem, warsztatach roboczych organizowanych w ramach porozumienia TRIADA, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez INTERPOL czy Europol, a także przedsięwzięciach wynikających ze zobowiązań międzynarodowych (eu-LISA). Instytut współpracuje również z komitetem technicznym międzynarodowej organizacji normalizacyjnej ISO/TC 272 „Forensic sciences”, w zakresie tworzenia i opiniowania norm sektorowych obejmujących tzw. procesy kryminalistyczne. Bierze aktywny udział we wspieraniu oraz organizacji szkoleń dla funkcjonariuszy Policji z krajów europejskich. We współpracy z Europolem i Europejską Agencją ds. Szkoleń Organów Ścigania - CEPOL, CLKP regularnie organizuje międzynarodowe kursy szkoleniowe na temat ujawniania nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne. Na początku 2016 roku CLKP przystąpiło do Programu Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego jako dawca pomocy. Celem programu jest wsparcie służb porządku publicznego Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Eksperci CLKP udzielili również wsparcia armeńskiemu laboratorium w ramach Instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji Komisji Europejskiej TAIEX. Kolejnym programem UE, w którym od 2016 roku CLKP bierze udział, jest współpraca bliźniacza – Twinning Light.

CLKP prowadzi również własną działalność wydawniczą, publikując kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” ukazujący się od 1955 roku. Na łamach periodyku prezentowane są osiągnięcia z zakresu ujawniania, zabezpieczania i badania śladów oraz ich wykorzystywania w praktyce ścigania przestępstw. Dostępne jest zarówno w prenumeracie indywidualnej, jak i dla instytucji. Stałymi odbiorcami są jednostki wymiaru sprawiedliwości i resortu spraw wewnętrznych, uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. Od 2013 roku artykuły publikowane w „Problemach Kryminalistyki” są dostępne w bazach referencyjnych, z których mogą korzystać czytelnicy na całym świecie. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW. Wydawane są także publikacje zwarte i monografie. Ostatnio wydaną monografią jest „Strategia współczesnego włamywacza” autorstwa Jędrzeja Kupczyńskiego i Bogumiła Rydza.

Instytut popularyzuje również naukę oraz swoje osiągnięcia naukowe z realizowanych projektów badawczych organizując konferencje, sympozja i seminaria naukowe. W 2016 roku zorganizowano cztery konferencje, pięć sympozjów oraz dziewięć seminariów.

Więcej o działalności instytutu na stronie internetowej CLKP www.clk.policja.pl